درخواست برای انتقال دانش آموزان

اطلاعات شخصی

دانشگاه هایی که دریافت کننده دلار فدرال هستند توسط دولت فدرال موظف هستند اطلاعات جمعیتی خاصی را برای برآورده کردن الزامات گزارش دهی فدرال درخواست کنند. از متقاضیان درخواست می شود اطلاعات زیر را داوطلبانه ارائه دهند. این اطلاعات به صورت تبعیض آمیز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

عکس ها و اسناد

برای بارگیری ، روی این منطقه کلیک یا کشیده شود. شما می توانید حداکثر 3 پرونده را بارگذاری کنید.
برای بارگیری ، روی این منطقه کلیک یا کشیده شود. شما می توانید حداکثر 3 پرونده را بارگذاری کنید.
برای بارگیری ، روی این منطقه کلیک یا کشیده شود. شما می توانید حداکثر 10 پرونده را بارگذاری کنید.
برای بارگیری ، روی این منطقه کلیک یا کشیده شود. شما می توانید حداکثر 3 پرونده را بارگذاری کنید.
خطا: محتوا محافظت می شود.