اطلاعات شخصی

تنظیمات محل اقامت

دانشگاه هایی که دریافت کننده دلار فدرال هستند توسط دولت فدرال موظف هستند اطلاعات جمعیتی خاصی را برای برآورده کردن الزامات گزارش دهی فدرال درخواست کنند. از متقاضیان درخواست می شود اطلاعات زیر را داوطلبانه ارائه دهند. این اطلاعات به صورت تبعیض آمیز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
خطا: محتوا محافظت می شود.